گزارش کارآموزی از مرحله تخریب تا نازک کاری ساختمان

گزارش کارآموزی از مرحله تخریب تا نازک کاری ساختمان

گزارش کارآموزی از مرحله تخریب تا نازک کاری ساختمان

فرمت pdf و 50 صفحه

بررسی بخش های مختلف مرتبط با کارآموزی مرحله به مرحله

تخریب و رعایت اصول در تخریب

تجهیز کارگاه

بتن ریزی

قالب بندی

شناژ بندی

کرسی چینی

آرماتور بندی

دیوارچینی

شمشه گیری

نازک کاری و دیگر موارد اجرایی ساختمان


خرید آنلاین